Deklaracja polityki jakości

Poli­tyka Przed­się­bior­stwa Koła­szew­ski Sp. z o. o. – Bytów spro­wa­dza się do pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa w taki spo­sób, aby ofe­ro­wane wyroby/usługi dostar­czane były zgod­nie z usta­lo­nymi wyma­ga­niami doty­czą­cymi jako­ści, nie­za­wod­no­ści i zgod­nie z wyma­ga­niami kra­jo­wych oraz mię­dzy­na­ro­do­wych prze­pi­sów a także pro­wa­dze­nia tego zada­nia w spo­sób cią­gły, przy­ja­zny dla klien­tów, oto­cze­nia, środo­wi­ska pracy i z posza­no­wa­niem środo­wi­ska przyrodniczego. 

Dla utrzy­ma­nia i zwięk­sza­nia satys­fak­cji Klien­tów i innych stron zain­te­re­so­wa­nych przed­się­bior­stwo przyj­muje nastę­pu­jące cele jakościowe:

  • ofe­ro­wane i dostar­czane mogą być tylko takie wyroby/usługi, które będą zasłu­gi­wały na uzna­nie klien­tów poprzez efek­tywne speł­nia­nie ich potrzeb i ocze­ki­wań z uwzględ­nie­niem obo­wią­zu­ją­cych norm i przepisów
  • wysoki poziom jako­ści wyrobów/usług, kom­plek­sowa oferta wyrobów/usług i kul­tura obsługi klien­tów są decy­du­jące dla utrzy­ma­nia kon­ku­ren­cyj­nej pozy­cji przed­się­bior­stwa jako nie­za­wod­nego dostawcy dobrych jako­ściowo wyrobów/usług

Nasze cele jako­ściowe osią­gamy poprzez:

  • sto­so­wa­nie, roz­wi­ja­nie i cią­głe dosko­na­le­nie sys­temu zarzą­dza­nia jako­ścią w opar­ciu o normy ISO serii 9000:2008 i inte­gro­wa­nie sys­temu wg norm zarzą­dza­nia środo­wi­sko­wego oraz zarzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem i higieną pracy
  • nawią­zy­wa­nie i dosko­na­le­nie współ­pracy z dostaw­cami i odbior­cami materiałów/wyrobów/usług,
  • sys­te­ma­tyczne moty­wo­wa­nie i roz­wi­ja­nie kwa­li­fi­ka­cji i doświad­cze­nia personelu,
  • komu­ni­ko­wa­nie i uświa­da­mia­nie poli­tyki i celów szcze­gó­ło­wych na wszyst­kich pozio­mach zarzą­dza­nia i dla wszyst­kich funkcji,
  • pla­no­wa­nie środ­ków i dzia­łań tak, aby zapew­nić nad­zo­ro­wane warunki odbioru, trans­portu oraz prze­cho­wy­wa­nia i zapo­bie­gać jakim­kol­wiek niedoskonałościom,
  • iden­ty­fi­ko­wa­nie, pla­no­wa­nie i zarzą­dza­nie pro­ce­sami i ich powią­za­niami oraz sys­te­ma­tyczną ocenę sku­tecz­no­ści i efek­tyw­no­ści pro­ce­sów włącz­nie z pro­ce­sami cią­głego doskonalenia. 


Odpo­wie­dzial­ność za jakość jest roz­ło­żona na każ­dego pra­cow­nika poprzez celowy podział zadań i upraw­nień. Szcze­gó­łowe cele doty­czące jako­ści są roz­wi­jane dla wszyst­kich funk­cji i szcze­bli zarzą­dza­nia i w szcze­gól­no­ści obej­mują cele doty­czące pro­ce­sów dys­try­bu­cji i cele cią­głego dosko­na­le­nia, a w ich usta­la­nie i wdro­że­nie włą­czony jest cały per­so­nel przedsiębiorstwa.

Pre­zes Zarządu jest odpo­wie­dzialny za usta­no­wie­nie i kon­ty­nu­owa­nie poli­tyki jako­ści oraz przyj­muje zobo­wią­za­nie do two­rze­nia warun­ków
i wewnętrz­nego środo­wi­ska przed­się­bior­stwa tak, aby wszy­scy pra­cow­nicy mogli się w pełni anga­żo­wać w osią­ga­nie celów. To zobo­wią­za­nie obej­muje rów­nież zapew­nie­nie środ­ków dla reali­za­cji poli­tyki, w tym usta­no­wie­nie, roz­wój i cią­głe dosko­na­le­nie sys­temu zarzą­dza­nia jako­ścią i pro­ce­sów nim objętych.