Deklaracja polityki jakości

Polityka Przedsiębiorstwa Kołaszewski Sp. z o. o. sprowadza się do prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby oferowane wyroby/usługi dostarczane były zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości, niezawodności i zgodnie z wymaganiami krajowych oraz międzynarodowych przepisów a także prowadzenia tego zadania w sposób ciągły, przyjazny dla klientów, otoczenia, środowiska pracy i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji Klientów i innych stron zainteresowanych przedsiębiorstwo przyjmuje następujące cele jakościowe:

  • · oferowane i dostarczane mogą być tylko takie wyroby/usługi, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów
  • · wysoki poziom jakości wyrobów/usług, kompleksowa oferta wyrobów/usług i kultura obsługi klientów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa jako niezawodnego dostawcy dobrych jakościowo wyrobów/usług

Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez:

  • · stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000:2015 i integrowanie systemu wg norm zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • · nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami materiałów/wyrobów/usług,
  • · systematyczne motywowanie i rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia personelu,
  • · komunikowanie i uświadamianie polityki i celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,
  • · planowanie środków i działań tak, aby zapewnić nadzor owane warunki odbioru, transportu oraz przechowywania i zapobiegać jakimkolwiek niedoskonałościom,
  • · identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami i ich powiązaniami oraz systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia.


Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień. Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące procesów dystrybucji i cele ciągłego doskonalenia, a w ich ustalanie i wdrożenie włączony jest cały personel przedsiębiorstwa.

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków
i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów. To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.