Firma Kołaszewski

Jesteśmy firmą produkcyjną, znajdującą się w Bytowie. Zatrudniamy około 200 osób a produkcja odbywa się w halach o pow. 5000 m². W swojej ofercie posiadamy: maszyny komunalne, osprzęty do ładowaczy czołowych, miniładowarek i ładowaczy teleskopowych. Produkujemy również stalowe stelaże meblowe, zewnętrzne urządzenia fitness i szpitalne łóżka dla wymagającego rynku medycznego spełniając przy tym najwyższe normy ISO 9001:2015.

Historia firmy

 

Lech Koła­szew­ski roz­po­czął pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 1974r. jako pro­du­cent czę­ści zamien­nych do maszyn rol­ni­czych. Oferta przed­się­bior­stwa wraz z roz­bu­dową posia­da­nego parku maszy­no­wego była stop­niowo posze­rzana o kolejne jed­nostki maszyn rol­ni­czych pro­du­ko­wa­nych w opar­ciu o wła­sne (opra­co­wane przez firmę) roz­wią­za­nia kon­struk­cyjne. Obec­nie FIRMA KOŁASZEWSKI ofe­ruje sze­ro­kie spek­trum czę­ści zamien­nych i maszyn rol­ni­czych.

Wyko­rzy­stu­jąc doświad­cze­nie kadry pra­cow­ni­czej w obróbce metali, posia­dany nowo­cze­sny park maszy­nowy (m.in. lasery CNC, zro­bo­ty­zo­wane cen­trum spa­wal­ni­cze) oraz wycho­dząc naprze­ciw zapo­trze­bo­wa­niu współ­cze­snego rynku, firma roz­po­częła pro­duk­cję kon­struk­cji meta­lo­wych skie­ro­wa­nych do branży spoza sek­tora rol­ni­czego – róż­nego typu ste­laży meta­lo­wych do mebli, głów­nie sto­łów i krzeseł. Firma KOŁASZEWSKI pro­wa­dzi dzia­łal­ność pro­duk­cyjno — usłu­gową i spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji róż­nego typu kon­struk­cji metalowych.

Oferta

 

  • osprzęt do ładowaczy czołowych
  • osprzęt do ładowarek teleskopowych
  • osprzęt do miniładowarek
  • maszyny rolnicze: adaptery, maszyny do transportu balotów, widły obornikowe, szufle, osprzęt do karmienia, sprzęt do gospodarki leśnej, pługi śnieżne oraz betoniarki ciągnikowe
  • półprodukty i konstrukcje metalowe takie jak: przyczepki do quadów, elementy ze stali nierdzewnej wykorzystywane w osprzęcie gastronomicznym
  • ramy stalowe do łóżek, przeznaczonych na wyposażenie szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej
  • usługi związane z obróbką metali, głównie: cięcie laserowe rur i profili, gięcie blach oraz malowanie proszkowe.

Posiadane doświadczenie i park maszynowy stwarzają nam możliwości technologiczne do wyprodukowania szerokiego spektrum konstrukcji metalowych. Zapraszamy do współpracy.

Certyfikaty

Nasza firma posiada Cer­ty­fi­kat Sys­temu Zarzą­dza­nia Jako­ścią zgodny z wyma­ga­niami normy ISO 9001:2015. Cer­ty­fi­kat został wydany w czerwcu 2020r. przez: TÜV SÜD MANAGEMENT SERVICE GmbH i potwier­dza, iż przed­się­bior­stwo KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. wdro­żyło i sto­suje Sys­tem Zarzą­dza­nia Jako­ścią zgodny z wyma­ga­niami normy ISO 9001:2015 w zakre­sie: pro­duk­cji i sprze­daży kon­struk­cji sta­lo­wych i wyro­bów meta­lo­wych. Cer­ty­fi­kat ważny do czerwca 2023r.

Kariera

W celu zgłoszenia swojej kandydatury prosimy wypełnij formularz kontaktowy oraz dołącz swoje CV w formacie .doc albo .pdf

Wyślij nam swoje CV