Realizowane Projekty

UDG-PBE.03.2019-244

KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. participation in international trade fairs:

  • International Agricultural MACHINERY EXHIBITION AGRO SHOW BEDNARY 2019
  • International Agricultural MACHINERY EXHIBITION AGRO SHOW BEDNARY 2021
  • International Agricultural MACHINERY EXHIBITION AGRO SHOW BEDNARY 2022

for expanding sales markets for product offer including agricultural and municipal machines

Value of the project: 102.431,86 PLN

Contribution of European Funds: 51.215,93 PLN

 

eu-projects-ue

RPOWP Działanie 1.1.2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013

Informujemy, iż FIRMA KOŁASZEWSKI otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013

Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP

Działanie/Poddziałanie 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa wsparcie na realizację projektu:

„Wdrożenie innowacyjnych technologii do procesu produkcyjnego FIRMY KOŁASZEWSKI skutkujące poszerzeniem oferty podstawą rozwoju i umocnienia konkurencyjności oraz szansą na zdobycie nowych rynków zbytu”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPM.01.01.02–00-153/13–00

Inwestycja polega na podniesieniu innowacyjności potencjału technologicznego firmy poprzez wdrożenie do procesu produkcyjnego innowacyjnych technologii nakładania powłok lakierniczych, dzięki czemu możliwe stanie się poszerzenie oferty o nowe i udoskonalone produkty, co umocni pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym.

eu-projects-ue

RPOWP Działanie 1.2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013

Informujemy, iż firma KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem: „Wdrożenie do procesu produkcyjnego KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. innowacyjnych technologii obróbki metali skutkujące udoskonaleniem i poszerzeniem oferty przedsiębiorstwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP

Działania 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

Inwestycja polegała na podniesieniu innowacyjności potencjału technologicznego firmy poprzez wyposażenie zakładu i jego laboratorium w nowoczesny park maszyny i urządzenia, dzięki czemu możliwe stało się poszerzenie oferty produktowo – usługowej o nowe i udoskonalone produkty oraz usługi, co umocni pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym.

eu-projects-ue

POIG Działanie 6.1

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa Informujemy, iż FIRMA KOŁASZEWSKI Lech Kołaszewski otrzymała wsparcie na realizację projektu pod tytułem: „Wdrożenie planu rozwoju eksportu FIRMY KOŁASZEWSKI Lech Kołaszewski” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

6 Oś Priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

„Inwestujemy w waszą przyszłość”

eu-projects-ue

UDG-PBE.01.2017/040

Udział KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. w imprezie targowej o zasięgu międzynarodowym: TARGI EuroTier 2018 Hannover dla rozszerzenia rynków zbytu dla oferty produktowej obejmującej maszyny rolnicze, komunalne i osprzęt do ładowaczy czołowych

Wartość projektu: 94.738,050 PLN

Wkład UE: 40.000 PLN

eu-projects-ue

 

eu-projects-ue

PMT Działanie 3.3

Organizator- PAIH Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Program- PMT Polskie Mosty Technologiczne

„Kołaszewski” Sp. z o.o realizuje projekty pt.: Polskie Mosty Technologiczne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa III „ Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Cele programów:

Celem programów będzie wprowadzenie na rynek zagraniczny innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Organizowane będą także przedsięwzięcia takie jak; sesje prezentacyjne dla potencjalnych partnerów biznesowych, spotkania biznesowe typu B2B i B2C.

Realizacja programów umożliwi promocję produktów na rynkach branżowych; RPA, Algierii, Rosji i Ukrainy. Dzięki doradczym usługom eksperckim, z konkretnych dziedzin, Spółka „Kołaszewski” otrzymała wspólnie opracowane strategie na poniższe rynki.

RPA PMT/0961/6N/2019 – Realizacja projektu na rynku południowoafrykańskim.Całkowita wartość projektu 200 000.00 PLN (46,521,71 €)

ALG PMT/0955/6N/2019 – Realizacja projektu na rynku algierskim.Całkowita wartość projektu 200 000.00 PLN (46,815,38 €)

RUS PMT/0884/5N/2019 – Realizacja projektu na rynku rosyjskim.Całkowita wartość projektu 200 000.00 PLN (46,641,79 €)

UKR PMT/0885/5N/2019 – Realizacja projektu na rynku ukraińskim.Całkowita wartość projektu 200 000.00 PLN (47,228,85 €)

eu-projects-ue