Realizowane Projekty

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Pomor­skiego na lata 2007–2013

Infor­mu­jemy, iż FIRMA KOŁASZEWSKI otrzy­mała w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Pomor­skiego na lata 2007–2013

Oś Prio­ry­te­towa 1 Roz­wój i inno­wa­cje w MŚP

Działanie/Poddziałanie 1.1.2 Małe i Śred­nie Przed­się­bior­stwa wspar­cie na reali­za­cję projektu:

„Wdro­że­nie inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii do pro­cesu pro­duk­cyj­nego FIRMY KOŁASZEWSKI skut­ku­jące posze­rze­niem oferty pod­stawą roz­woju i umoc­nie­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści oraz szansą na zdo­by­cie nowych ryn­ków zbytu”

Umowa o dofi­nan­so­wa­nie nr UDA-RPPM.01.01.02–00-153/13–00

Inwe­sty­cja polega na pod­nie­sie­niu inno­wa­cyj­no­ści poten­cjału tech­no­lo­gicz­nego firmy poprzez wdro­że­nie do pro­cesu pro­duk­cyj­nego inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii nakła­da­nia powłok lakier­ni­czych, dzięki czemu moż­liwe sta­nie się posze­rze­nie oferty o nowe i udo­sko­na­lone pro­dukty, co umocni pozy­cję kon­ku­ren­cyjną przed­się­bior­stwa na rynku kra­jo­wym i zagra­nicz­nym.

eu-projects-ue