Die Firma Kolaszewski

Krótka informacja na temat oferty. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices.

Geschichte des Unternehmens

 

Lech Koła­szew­ski roz­po­czął pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 1974r. jako pro­du­cent czę­ści zamien­nych do maszyn rol­ni­czych. Oferta przed­się­bior­stwa wraz z roz­bu­dową posia­da­nego parku maszy­no­wego była stop­niowo posze­rzana o kolejne jed­nostki maszyn rol­ni­czych pro­du­ko­wa­nych w opar­ciu o wła­sne (opra­co­wane przez firmę) roz­wią­za­nia kon­struk­cyjne. Obec­nie FIRMA KOŁASZEWSKI ofe­ruje sze­ro­kie spek­trum czę­ści zamien­nych i maszyn rol­ni­czych takich jak: kosiarki, osprzęt do łado­wa­czy, beto­niarki cią­gni­kowe, pługi.

Wyko­rzy­stu­jąc doświad­cze­nie kadry pra­cow­ni­czej w obróbce metali, posia­dany nowo­cze­sny park maszy­nowy (m.in.2 lasery, zro­bo­ty­zo­wane cen­trum spa­wal­ni­cze) oraz wycho­dząc naprze­ciw zapo­trze­bo­wa­niu współ­cze­snego rynku, firma roz­po­częła pro­duk­cję kon­struk­cji meta­lo­wych skie­ro­wa­nych do branży spoza sek­tora rol­ni­czego – róż­nego typu ste­laży meta­lo­wych do mebli, głów­nie sto­łów i krzeseł. Firma KOŁASZEWSKI pro­wa­dzi dzia­łal­ność pro­duk­cyjno — usłu­gową i spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji róż­nego typu kon­struk­cji metalowych.

Angebot

 

 • osprzęt do łado­wa­czy: chwy­taki, szu­fle, widły, pługi śnieżne
 • rowery dla dzieci
 • róż­nego typu wyroby i kon­struk­cje meta­lowe takie jak: przy­czepki do quadów, ele­menty ze stali nie­rdzew­nej wyko­rzy­sty­wane w osprzę­cie gastronomicznym
 • maszyny rol­ni­cze: kosiarki, osprzęt do łado­wa­czy, beto­niarki cią­gni­kowe, pługi
 • ste­laże meta­lowe do mebli, głów­nie: krze­seł i stołów
 • ramy sta­lowe do łóżek, spe­cja­li­zu­jemy się w pro­duk­cji ram do łóżek prze­zna­czo­nych na wypo­sa­że­nie szpi­tali i innych pla­có­wek opieki zdrowotnej
 • usługi zwią­zane z obróbką metali, głów­nie: cię­cie laserowe.

Posia­dane doświad­cze­nie i park maszy­nowy stwa­rzają nam moż­li­wo­ści tech­no­lo­giczne do wypro­du­ko­wa­nia sze­ro­kiego spek­trum kon­struk­cji meta­lo­wych. Zapra­szamy do współpracy.

Bescheinigungen

Unsere Firma hat ein Zer­ti­fikat von Qualitätsmanagement-System, das die Anforderun­gen von ISO 9001:2015 erfüllt. Das Zer­ti­fikat wurde im Juni 2020 von TÜV SÜD MANAGEMENT SERVICE GmbH erteilt und bescheinigt, dass das Unternehmen KOŁASZEWSKI Sp. z o.o ein Qualitätsmanagement-System, das den Anforderun­gen der ISO 9001:2015 in Bere­ichen: Her­stel­lung und Verkauf von Stahl-und Met­all­pro­dukte entspricht, einge­führt hat und ver­wen­det. Dieses Zer­ti­fikat ist bis Juni 2023 gültig.

EU-Projekte

 • RPOWP Dzia­ła­nie 1.1.2>

  Mehr
 • RPOWP Dzia­ła­nie 1.1.2>

  Mehr
 • RPOWP Dzia­ła­nie 1.1.2>

  Mehr
 • RPOWP Dzia­ła­nie 1.1.2>

  Mehr

Karriere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque. laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

Wyślij nam swoje CV