FK Machniery

Maszyny i osprzęt

By Kołaszewski

Oferujemy Państwu profesjonalny osprzęt do ładowaczy czołowych, ładowarek teleskopowych i miniładowarek z mocowaniem EURO w standardzie. Wyróżnia się bardzo dobrą jakością, funkcjonalnością i niezwykłą estetyką. Jest on doskonałym uzupełnieniem ładowaczy z najbardziej renomowanych firm, jak: CAT, JCB, Manitou, Schäffer, Manitou, Volvo, Weidemann i inne.

FK Machniery - Przykład
FK Steel

Elementy stalowe

By Kołaszewski

Jesteśmy poddostawcą stelaży do przemysłu meblowego i wymagającego rynku medycznego. Posiadamy nowoczesny park maszynowy – robot spawalniczy i lasery CNC oraz doświadczony zespół fachowców. Produkowane konstrukcje malujemy proszkowo we własnej malarni lub przygotowujemy pod chrom. Wykonujemy również konstrukcje ze stali nierdzewnej. Zapraszamy do współpracy.

FK Steel - Przykład

Firma Kołaszewski

Więcej o firmie

Lech Koła­szew­ski roz­po­czął pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 1974r. jako pro­du­cent czę­ści zamien­nych do maszyn rol­ni­czych. Oferta przed­się­bior­stwa wraz z roz­bu­dową posia­da­nego parku maszy­no­wego była stop­niowo posze­rzana o kolejne jed­nostki maszyn rol­ni­czych pro­du­ko­wa­nych w opar­ciu o wła­sne (opra­co­wane przez firmę) roz­wią­za­nia kon­struk­cyjne. Obec­nie FIRMA KOŁASZEWSKI ofe­ruje osprzęt do: łado­wa­czy czołowych, ładowarek teleskopowych, miniładowarek oraz maszyny komunalne i beto­niarki cią­gni­kowe.

Wyko­rzy­stu­jąc doświad­cze­nie kadry pra­cow­ni­czej w obróbce metali, posia­dany nowo­cze­sny park maszy­nowy (m.in.2 lasery, zro­bo­ty­zo­wane cen­trum spa­wal­ni­cze) oraz wycho­dząc naprze­ciw zapo­trze­bo­wa­niu współ­cze­snego rynku, firma roz­po­częła pro­duk­cję kon­struk­cji meta­lo­wych skie­ro­wa­nych do branży spoza sek­tora rol­ni­czego – róż­nego typu ste­laży meta­lo­wych do mebli, głów­nie sto­łów i krzeseł. Firma KOŁASZEWSKI pro­wa­dzi dzia­łal­ność pro­duk­cyjno — usłu­gową i spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji róż­nego typu kon­struk­cji metalowych.